СУЧАСНЕ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ТА ТОВАРОЗНАВСТВО: ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ОСВІТА
Ви бажаєте відреагувати на цей пост? Створіть акаунт всього за кілька кліків або увійдіть на форум.

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВНЗ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ТОВАРОЗНАВЦЯ-ЕКСПЕРТА (Ч. 2)

Перейти донизу

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВНЗ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ТОВАРОЗНАВЦЯ-ЕКСПЕРТА (Ч. 2)  Empty ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВНЗ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ТОВАРОЗНАВЦЯ-ЕКСПЕРТА (Ч. 2)

Повідомлення автор Admin Пн Бер 23, 2015 3:05 pm

Мороз С. Е.
Полтавський кооперативний технікум, м. Полтава
Ногаль В. Л.
ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет
економіки і торгівлі, м. Полтава

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ВНЗ ЯК УМОВА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ МАЙБУТНЬОГО ТОВАРОЗНАВЦЯ-ЕКСПЕРТА
(ПРОДОВЖЕННЯ)

На наше глибоке переконання, практична підготовка майбутніх фахівців буде успішною, якщо вона здійснюється у рамках спеціально-спроектованої діяльнісної моделі, ефективне функціонування якої забезпечується наступним комплексом педагогічних умов:
– організаційно-педагогічних: підготовка та затвердження варіативних складових ОПП та ОКХ для спеціальності «Товарознавство та експертиза у митній справі», розробка та впровадження навчально-методичних комплексів дисциплін митного спрямування циклу професійної та практичної підготовки; проведення спільних нарад, круглих столів з представниками ринку праці, обговорення проблемних питань підготовки майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг; узгодження змісту педагогічних впливів, напрямів і форм спільної діяльності ВНЗ та потенційних роботодавців митної галузі; забезпечення єдності педагогічних впливів, їх послідовності та наступності; усунення причин та умов, які гальмують професійне становлення майбутніх фахівців; створення особистісно-розвивального середовища, ситуації успіху для майбутніх товарознавців-експертів; стимулювання соціально-професійної активності студентів; дотримання етико-психологічних законів спілкування між викладачами та студентами у рамках суб’єкт-суб’єктних відносин; опора на суб’єктивний досвід студентів; стимулювання процесів самовдосконалення, самопізнання і самовизначення майбутніх товарознавців-експертів; створення необхідних побутових умов навчання і виховання: широке використання можливостей засобів бібліотек, Інтернет-ресурсів і спеціалізованих кабінетів; забезпечення постійного обміну інформацією через комунікативні зв’язки  «студент» – «викладач» – «представник митного брокера», «викладач» – «агент з митного оформлення»;
– дидактичних: формування цілей і завдань підготовки майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг узгоджених із представниками ринку праці; визначення змісту професійної підготовки студентів у позаурочний час, методів, форм і засобів виконання самостійної роботи та індивідуальних завдань; розширення інформаційного змісту навчальних спільних заходів із залученням представників ринку митних послуг: формування світогляду майбутніх фахівців з урахуванням особливостей майбутньої професії, розвиток у них пізнавальних інтересів; формування вмінь товарознавців-експертів самостійно здобувати знання у галузі митної справи і застосовувати їх на практиці; використання наочності та аудіовізуальних засобів навчання, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення MD-office, зразків митно-брокерської документації (комплектів документів, згідно яких проводилося митне оформлення товарів; договорів на митно-брокерське обслуговування тощо); раціональне використання часу у процесі навчання; контроль і регулювання навчально-пізнавальної діяльності студентів; оцінювання результатів навчально-пізнавальної діяльності тощо;
– методичних: розробка та впровадження плану спільних навчальних заходів ВНЗ та підприємств, що здійснюють діяльність на ринку митних послуг, щодо проведення виїзних занять, навчальної та технологічної практики, стажувань тощо, робочих програм дисциплін митного спрямування циклу професійної та практичної підготовки; розробка та впровадження методичних рекомендацій з організації практичної підготовки майбутніх товарознавців-експертів за безпосередньою участю працівників ринку митних послуг; взаємне методичне консультування суб’єктів митної сфери і викладачів ВНЗ щодо особливостей проведення професійно-орієнтованих заходів; розробка тестових та індивідуальних завдань, планів проведення лекцій, бесід, практичних занять, тренінгів, дискусій, круглих столів; розробка методичних рекомендацій для студентів із виконання самостійних робіт, рефератів, есе, практичних робіт,  курсових, дипломних, магістерських робіт; розробка сценаріїв рольових і ділових ігор тощо; самовдосконалення та підвищення професійної майстерності працівників ринку митних послуг і педагогічного персоналу ВНЗ, педагогічний такт і культура мови.
Отже, ресурси освітнього середовища ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» повною мірою забезпечують формування готовності майбутніх товарознавців-експертів до професійної діяльності на ринку митних послуг.
Список використаних джерел: 1. Мороз С.Э. Проблемы совершенствования образовательных стандартов подготовки товароведов-экспертов в таможенном деле в условиях международной интеграции. XXXI Международная научно-практическая конференция  «Пути преодоления кризисных явлений в педагогике, психологии и языкознании». Международная Академия Науки и Высшего образования,  Великобритания. [Электронный ресурс] / С. Э. Мороз. – Режим доступа: URL : http://gisap.eu/ru/node/12600. 2. Алєксєєв В. Проблема «розриву» між it-освітою і потребами ринку та співробітництво з львівським кластером «it-bpo» [Електронний ресурс] / В.Алєксєєв. – Режим доступу: URL : http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/22765/1/29-116-122.pdf. 3. Harvey, L. Defining and Measuring Employability L. Harvey. Quality in Higher Education. 2001. Vol. 7 (2). P. 97 109. 4. Стёганцев А.В. Компетентностый подход: от профессионального образования к образованию профессионалов  [Електронний ресурс] / А.В. Стёганцев. – Режим доступа: URL:  http://www.stiogantsev.ru/st/biz_komp–podhod.html http://zounb.zp.ua/node/1260 http://www.kbuapa.kharkov.ua/e–book/putp/2013–1/doc/4/01.pdf. 5. Гуцан Т.Г. Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів економіки до профільного навчання старшокласників / Т.Г. Гуцан // Україна наукова : матеріали п'ятої всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. 23-25 грудня 2008 р. / зб. тез доповідей. – К.. 2008. – Ч. 1. – С. 23-25.

Admin
Admin

Кількість повідомлень : 106
Дата реєстрації : 16.03.2015

https://tntforum.ukraine7.com

Повернутися до початку Перейти донизу

Повернутися до початку

- Схожі теми

 
Права доступу до цього форуму
Ви не можете відповідати на теми у цьому форумі